De wil om te leren, de wil om te winnen, kunnen samenwerken, plezier hebben in je sport


Kerndoelstellingen

Het bestuur heeft een aantal kerndoelstellingen die de visie van de club op korte en middellange termijn omschrijven.

1   Jeugdopleiding:

Aartselaar BBC heeft het vaste voornemen de jeugdwerking te verzekeren.

Binnen de beschikbare werkingsmiddelen zal alles in het werk worden gesteld om de jeugdwerking te optimaliseren.

 

2   Doorstroming:

Aartselaar BBC garandeert een vlotte en professionele doorstroming van het jongeren- naar het senioresniveau.

 

3   Communicatie:

Aartselaar BBC focust op een vlotte, open en constructieve communicatie. Zowel de communicatie van bestuur naar spelers, trainers, ploegverantwoordelijken, sponsors, supporters, ouders en andere betrokkenen, als de terugkoppeling van deze partijen naar het bestuur zijn belangrijk.

 

Aartselaar BBC wenst dat alle betrokkenen de visie en de doelstellingen van de club begrijpen en ondersteunen: één visie, één stem. (Voor alle duidelijkheid, deze doelstellingen hebben dezelfde mate van belangrijkheid.)

 

Jeugdwerking

De club stelt zich als doel de jeugd de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen tot goede basketbalspelers. Het uiteindelijke doel van de opleiding is tweeledig; een doorstroming realiseren van de jeugd naar de seniorsploeg(en) en onder pedagogische begeleiding basketbal beoefenen. De club onderschrijft ook de vereiste eigenschappen van de spelers zoals die worden uitgedrukt  in de principes van een jeugdacademie:

 

De wil om te leren, de wil om te winnen, kunnen samenwerken, plezier hebben in je sport

 

De club zorgt ervoor dat alle middelen, zowel op sportief, pedagogisch als sociaal vlak aangewend worden zodat ieder spelend lid aan bod komt. De spelers krijgen optimale kansen om, in functie van hun eigen vermogen  en ambitie, hun spelersloopbaan uit te werken. Er wordt naar gestreefd  om zoveel mogelijk spelers te vormen die kunnen doorgroeien naar de eerste ploeg. De jeugdspelers met voldoende capaciteiten kunnen mogelijk opgesteld worden in een hogere leeftijdscategorie.

 

Kortom : het voortbestaan van Basketbal in Aartselaar verzekeren, de basketsport aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de jeugd. De geïnteresseerde jeugd laten ontplooien tot complete  basketbalspelers onder leiding van gediplomeerde trainers en onder toezicht van ervaren jeugdcoördinators.        

      

Strategie

 

Onze visie is duidelijk: “Binnen het basketbal, een degelijk sportaanbod realiseren dat sportbeoefening mogelijk maakt op ieders prestatieniveau en dus geschikt is voor recreatie- en competitiesport en dit in het kader van Basket Vlaanderen ”.

Het besef  binnen  onze  club  dat  een  regelmatige  sportbeoefening  een positieve invloed heeft op zowel de volksgezondheid, de maatschappelijke en sociale integratie als op de karaktervorming en het welzijnsgevoel van het individu, is groot.

De dagelijkse werking van Aartselaar BBC vzw kiest resoluut voor het aanzetten van zoveel mogelijk mensen tot regelmatige sportbeoefening . In werkelijkheid bereikt de club kinderen en volwassenen uit alle maatschappelijke geledingen.

Daarnaast kiezen we voor een optimale- en kwaliteitsvolle begeleiding gebaseerd op fair-play. Door de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen  en met een uitgesproken zin voor pedagogische en morele waarden wordt volgens ons aan twee belangrijke voorwaarden voldaan om enerzijds de sportparticipatie te verhogen  en anderzijds het drop- out verschijnsel (vooral bij jongeren) tegen te gaan. We zijn ervan overtuigd  dat  het  gevoel  van succes  en  voldoening bij de  sporter  zal toenemen en de betrokkenheid van de vrijwilligers in onze organisatie en sportstructuren versterkt wordt.

Bovendien wil Aartselaar BBC vanuit een gezonde ambitie zijn spelers de kans geven zich op een zo hoog mogelijk niveau te meten met andere clubs.  De uitbouw  van kwalitatief goede  senioresploegen (mannen/vrouwen) met een voorkeur voor eigen jeugd, moet in dit kader begrepen worden.

Dit is de visie van onze club en mede daarom steunen zo velen Aartselaar Basketbalclub vzw. Wij hopen dan ook in de toekomst u bij onze vriendenkring te mogen rekenen.